สเริงรงค์ วงษ์สวรรค์

บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมุมมองการทำงานและชอบวิถีชีวิตที่เชียงใหม่ และต้องการทำงานด้านการออกแบบศิลปะร่วมกับคนในท้องที่ โดยพึ่งพาความรู้และความเชี่ยวชาญของชุมชมนั้นเอง

วัสดุไทยจากภาคเหนือตอนบน สู่ธุรกิจสร้างสรรค์,งานเสวนา(7-10-2554)

วัสดุไทยจากภาคเหนือตอน...

Detail : ร่วมเรียนรู้วัสดุผ่านมุมมองธุรกิจสร้างสรรค์ของคนเมืองเชียงใหม่ ที่คิดและเพิ่มคุณค่าวัสดุโดยนำไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมีเอกลักษณ์และโดดเด...

1087 Views   8 years ago | 0 Comment(s)