ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

ตำแหน่งนักวิชาการอิสระ การศึกษาปริญญาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลน่า ชาเปลฮิลล์ ก่อนหน้านี้ทำงานด้านสารสนเทศศาสตร์อยู่หลายแห่ง รวมถึงที่สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

Library 2.0: จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้จริง,งานสัมมนา(14-6-2550)

Library 2.0: จากแนวคิด...

Detail : ห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้พัฒนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี Library 2.0 มาประยุกต์ใช้กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จนประสบความสำเร็จ จึงประสงค์จะเผ...

793 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

การบริหารงานเชิงประจักษ์เพื่อความอยู่รอดของห้องสมุดในอนาคต,งานเสวนา(20-6-2555)

การบริหารงานเชิงประจัก...

Detail : ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ร่วมกับห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบของ TCDC เปิดเวทีเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งผ่านองค์ความรู้ใหม่ๆให้กั...

541 Views   7 years ago | 0 Comment(s)