Keita Nishiyama

He is now Director of Asia and Pacific Division. He is also considered one of the new-blooded key policymakers in the Japanese government, who knows how the Japanese government un-stuck the long lasted economic problems both macro and micro levels.
เคอิตะ นิชิยามา เป็นอาจารย์พิเศษ Graduate School of Public Policy มหาวิทยาลัยชูโอ เขาก้าวผ่านรั้วมหาวิทยาลัยโตเกียวด้วยปริญญาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ ก่อนที่จะร่วมเป็นกำลังสำคัญ ด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นด้วยปริญญามหาบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์ ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์(พีพีอี) จากรั้ววิทยาลัยออรีล แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด

CU 2006, Keita Nishiyama, Ruben Toral, Taketoshi Sato, Richard Pyvis(6-10-2549)

CU 2006, Keita Nishiya...

Detail : งานบรรยาย เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation Economy) เวลา 6 ตุลาคม 2549 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Keita Nishiyama, Richard Pyv...

581 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

Creativities Unfold, Bangkok 2006 หัวข้อ เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์มูลค่า,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(6-10-2549)

Creativities Unfold, B...

Detail : งานบรรยาย เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์มูลค่า เวลา 6 ตุลาคม 2549 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Keita Nishiyama, Richard Pyvis, Ruben Toral, Tak...

663 Views   6 years ago | 0 Comment(s)