ขวัญหทัย ตัณฑ์เกยูร

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน งานบริหารจัดการด้านรายได้ ฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) และผู้จัดการร้านค้า The Shop@TCDC และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์,งานสัมมนา(26-5-2553)

โครงการการสร้างคุณค่าแ...

Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ มอบโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ...

648 Views   8 years ago | 0 Comment(s)