กิตติรัตน์ ปิติพานิช

ผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ โดยดูแลงานด้านกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ งานชุมนุมทางความคิดประจำปี Creativities Unfold Bangkok การสร้างเครือข่าย การสร้างฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และโครงการเมืองสร้างสรรค์ของ TCDC

โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์,งานสัมมนา(26-5-2553)

โครงการการสร้างคุณค่าแ...

Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ มอบโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ...

649 Views   8 years ago | 0 Comment(s)