Searchin ' การจัดการ' in Videos
การบริหารงานเชิงประจักษ์เพื่อความอยู่รอดของห้องสมุดในอนาคต,งานเสวนา(20-6-2555)

การบริหารงานเชิงประจัก...

Detail : ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ร่วมกับห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบของ TCDC...

498 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอาเซียน,งานเสวนา(20-12-2555)

บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่า...

Detail : ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนา...

738 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

โครงการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากพลวัตรแห่งศิลปะและการออกแบบ,งานบรรยาย(18-11-2555)

445 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

CU 2011, Luke Williams, Disruptive Thinking for Innovation (2-10-2554)

CU 2011, Luke...

Detail : ลงมือเปลี่ยนโลก How to design impact เวลา 2 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC...

441 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

CU 2011, Hideshi Hamaguchi, Creative Protocal for Innovation (2-10-2554)

CU 2011, Hideshi...

Detail : ลงมือเปลี่ยนโลก How to design impact เวลา 2 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC...

692 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

CU 2011, Cameron Sinclair, Architecture for Humanity (2-10-2554)

CU 2011, Cameron...

Detail : ลงมือเปลี่ยนโลก How to design impact เวลา 2 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC...

1017 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

CU 2011, Tyler Brûlé, A Different Type of Conversation (2-10-2554)

CU 2011, Tyler Brûlé,...

Detail : ลงมือเปลี่ยนโลก How to design impact เวลา 2 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC...

915 Views   6 years ago | 0 Comment(s)