Searchin ' ความรู้' in Videos
การบริหารงานเชิงประจักษ์เพื่อความอยู่รอดของห้องสมุดในอนาคต,งานเสวนา(20-6-2555)

การบริหารงานเชิงประจัก...

Detail : ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ร่วมกับห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบของ TCDC...

538 Views   7 years ago | 0 Comment(s)