Searchin ' ผู้บริโภค' in Videos
รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า,	งานบรรยาย(14-07-2554)

รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ...

Detail : งานบรรยาย “รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า” (Care and Fiber Label for Garment)...

962 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

คุณค่าที่ได้จากการรักษาความสดของความคิดแวบแรก,งานบรรยาย(9-6-2550)

คุณค่าที่ได้จากการรักษ...

Detail : ในปัจจุบัน การสร้างแนวคิดใหม่ๆ...

636 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

โครงการความร่วมมือในการออกแบบระหว่างประเทศไทยและสวีเดน,งานสัมมนา(16-6-2550)

โครงการความร่วมมือในกา...

Detail : ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องวิธีดำเนินโครงก...

731 Views   8 years ago | 0 Comment(s)