Searchin 'การจัดการ' in Videos
การสร้างมูลค่าจากการออกแบบพื้นที่,งานบรรยาย(20-10-2553)

การสร้างมูลค่าจากการออ...

Detail : งานบรรยาย การสร้างมูลค่าจากการออกแบบพื้นที่”
เวลา 20 ตุลาคม 2553...

790 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

COOPERATION: Design for Disasters Relief,งานเสวนา(23-11-2553)

COOPERATION: Design...

Detail : งานเสวนา COOPERATION: Design for Disasters Relief
เวลา 23 พฤศจิกายน 2553 | 18:00-20:00
สถานที่...

1065 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

เบิกทาง SMEs ตีตลาดสีเขียว,งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ(24-2-2554)

เบิกทาง SMEs...

Detail : งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เบิกทาง SMEs ตีตลาดสีเขียว
เวลา 24...

859 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

อนาคตของนักวิชาชีพด้านความรู้,งานเสวนา(15-2-2550)

อนาคตของนักวิชาชีพด้าน...

Detail : เสวนาโดย ดร. โฮเซ่-มารี กริฟฟิธส์...

779 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

การบริหารงานเชิงประจักษ์เพื่อความอยู่รอดของห้องสมุดในอนาคต,งานเสวนา(20-6-2555)

การบริหารงานเชิงประจัก...

Detail : ชมรมห้องสมุดเฉพาะ ร่วมกับห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบของ TCDC...

583 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอาเซียน,งานเสวนา(20-12-2555)

บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่า...

Detail : ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนา...

853 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

โครงการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากพลวัตรแห่งศิลปะและการออกแบบ,งานบรรยาย(18-11-2555)

521 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

Creativities Unfold, Bangkok 2011 หัวข้อ คิดแล้วเปลี่ยนโลก Design impacts to the world,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(1-10-2554)

Creativities Unfold,...

Detail : งานบรรยาย นวัตกรรมจากการออกแบบ Design is Innovation
เวลา 1 ตุลาคม 2554
...

619 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

Creativities Unfold, Bangkok 2011 หัวข้อ ลงมือเปลี่ยนโลก How to design impact,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(2-10-2554)

Creativities Unfold,...

Detail : ลงมือเปลี่ยนโลก How to design impact
เวลา 2 ตุลาคม 2554
สถานที่...

616 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

CU 2011, Eric Riewer, From Passion to Screen (1-10-2554)

CU 2011, Eric Riewer,...

Detail : งานบรรยาย นวัตกรรมจากการออกแบบ Design is Innovation เวลา 1 ตุลาคม 2554 สถานที่...

593 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

CU 2011, Sanit Wangvichar, Constraint Actualises Creativity (1-10-2554)

CU 2011, Sanit...

Detail : งานบรรยาย นวัตกรรมจากการออกแบบ Design is Innovation เวลา 1 ตุลาคม 2554 สถานที่...

685 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

CU 2011, Dr. Dennis Hong, From Odin to DARwin: Robot Evolution by Intelligent Design (1-10-2554)

CU 2011, Dr. Dennis...

Detail : งานบรรยาย นวัตกรรมจากการออกแบบ Design is Innovation เวลา 1 ตุลาคม 2554 สถานที่...

777 Views   7 years ago | 0 Comment(s)