Searchin 'ศิลปะ' in Videos
วิวัฒนาการของงานเครื่องประดับและการศึกษาทางด้านเครื่องประดับในทวีปยุโรป : อดีต ปัจจุบัน,งานบรรยาย(30-8-2552)

วิวัฒนาการของงานเครื่อ...

Detail : การบรรยายนี้จะกล่าวถึงเส้นทางอันหลากหลาย...

673 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัสดุ ศิลปะและนวัตกรรมของวัสดุตกแต่ง,งานเสวนา(26-1-2550)

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัส...

Detail : ค้นพบความโดดเด่นของวัสดุ VISIONNEX...

903 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

ภาพยนตร์สั้น แอนนิเมชั่นบำบัด,งานเสวนา(2-4-2550)

ภาพยนตร์สั้น...

Detail : เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ...

708 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

สาธารณชนและการออกแบบ,งานบรรยาย(28-9-2555)

สาธารณชนและการออกแบบ,ง...

Detail : TCDC ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ Plus Arts นำเสนอการบรรยาย...

590 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

โครงการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากพลวัตรแห่งศิลปะและการออกแบบ,งานบรรยาย(18-11-2555)

508 Views   7 years ago | 0 Comment(s)