Searchin 'Sally Bibawy' in Videos
Creativities Unfold, Bangkok 2007 หัวข้อ แนวทางของการคิดเชิงสร้างสรรค์,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(13-10-2550)

Creativities Unfold,...

Detail : แนวทางของการคิดเชิงสร้างสรรค์
เวลา 13 ตุลาคม 2550
สถานที่ :...

548 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

CU 2007, Sally Bibawy, Matthias Fiegl, Lomography: Community Business(13-10-2550)

CU 2007, Sally Bibawy,...

Detail : แนวทางของการคิดเชิงสร้างสรรค์ เวลา 13 ตุลาคม 2550 สถานที่ :...

558 Views   6 years ago | 0 Comment(s)