CU 2007, Vudhichai Harnpanich, Inspired by Asian Heritage(13-10-2550)

[ตอนที่ 1] CU 2007, Vudhichai Har...

Detail : แนวทางของการคิดเชิงสร้างสรรค์ เวลา 13 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร วุฒิชัย หาญพานิช วิทยากรในวันนี้ จะถ่ายทอดแนวทางการแปรรูป...

620 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

CU 2007, Vudhichai Harnpanich, Inspired by Asian Heritage(13-10-2550)

[ตอนที่ 2] CU 2007, Vudhichai Har...

Detail : แนวทางของการคิดเชิงสร้างสรรค์ เวลา 13 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร วุฒิชัย หาญพานิช วิทยากรในวันนี้ จะถ่ายทอดแนวทางการแปรรูป...

517 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

CU 2007, Vudhichai Harnpanich, Inspired by Asian Heritage(13-10-2550)

[ตอนที่ 3] CU 2007, Vudhichai Har...

Detail : แนวทางของการคิดเชิงสร้างสรรค์ เวลา 13 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร วุฒิชัย หาญพานิช วิทยากรในวันนี้ จะถ่ายทอดแนวทางการแปรรูป...

884 Views   6 years ago | 0 Comment(s)