CU 2011, Luke Williams, Disruptive Thinking for Innovation (2-10-2554)

[ตอนที่ 1] CU 2011, Luke Williams...

Detail : ลงมือเปลี่ยนโลก How to design impact เวลา 2 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Luke Williams เรียนรู้กระบวนการระดมความคิดสร้างสรรค์ท...

677 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

CU 2011, Luke Williams, Disruptive Thinking for Innovation (2-10-2554)

[ตอนที่ 2] CU 2011, Luke Williams...

Detail : ลงมือเปลี่ยนโลก How to design impact เวลา 2 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Luke Williams เรียนรู้กระบวนการระดมความคิดสร้างสรรค์ท...

1263 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

CU 2011, Luke Williams, Disruptive Thinking for Innovation (2-10-2554)

[ตอนที่ 3] CU 2011, Luke Williams...

Detail : ลงมือเปลี่ยนโลก How to design impact เวลา 2 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Luke Williams เรียนรู้กระบวนการระดมความคิดสร้างสรรค์ท...

477 Views   6 years ago | 0 Comment(s)