เบื้องหลังความสำเร็จของ Headquarter,งานบรรยาย(9-3-2551)

[ตอนที่ 1] เบื้องหลังความสำเร็จขอ...

Detail : การบรรยายจะเน้นเรื่องบทบาทของนักออกแบบยุคใหม่ในวงการแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขโจทย์ว่าทำอะไรก่อนหลัง กระบวนการทางความคิดในฐานะที่เป็นนักออกแบบมืออ...

1276 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

เบื้องหลังความสำเร็จของ Headquarter,งานบรรยาย(9-3-2551)

[ตอนที่ 2] เบื้องหลังความสำเร็จขอ...

Detail : การบรรยายจะเน้นเรื่องบทบาทของนักออกแบบยุคใหม่ในวงการแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขโจทย์ว่าทำอะไรก่อนหลัง กระบวนการทางความคิดในฐานะที่เป็นนักออกแบบมืออ...

748 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

เบื้องหลังความสำเร็จของ Headquarter,งานบรรยาย(9-3-2551)

[ตอนที่ 3] เบื้องหลังความสำเร็จขอ...

Detail : การบรรยายจะเน้นเรื่องบทบาทของนักออกแบบยุคใหม่ในวงการแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขโจทย์ว่าทำอะไรก่อนหลัง กระบวนการทางความคิดในฐานะที่เป็นนักออกแบบมืออ...

927 Views   8 years ago | 0 Comment(s)