ภาพยนตร์สั้น แอนนิเมชั่นบำบัด,งานเสวนา(2-4-2550)

[ตอนที่ 1] ภาพยนตร์สั้น แอนนิเมชั...

Detail : เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ทรงเชี่ยวชาญงานช่างและศิลปะไทยหลายแขนง จนได้รับการยกย่องให้เป็น...

639 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

ภาพยนตร์สั้น แอนนิเมชั่นบำบัด,งานเสวนา(2-4-2550)

[ตอนที่ 2] ภาพยนตร์สั้น แอนนิเมชั...

Detail : เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ทรงเชี่ยวชาญงานช่างและศิลปะไทยหลายแขนง จนได้รับการยกย่องให้เป็น...

666 Views   7 years ago | 0 Comment(s)

ภาพยนตร์สั้น แอนนิเมชั่นบำบัด,งานเสวนา(2-4-2550)

[ตอนที่ 3] ภาพยนตร์สั้น แอนนิเมชั...

Detail : เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ทรงเชี่ยวชาญงานช่างและศิลปะไทยหลายแขนง จนได้รับการยกย่องให้เป็น...

988 Views   7 years ago | 0 Comment(s)