[ตอนที่ 3] CU 2006, Garrick Jones, Approaching Massclusivity Innovative Mass Products for Niche Markets(7-10-2549)
Viewed : 539
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : งานบรรยาย ธุรกิจกับความคิดสร้างสรรค์ Business Creativity เวลา 7 ตุลาคม 2549 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Garrick Jones ปัจจุบันแทบจะไม่มีบริษัทไหนที่ก้าวสู่ความยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และการออก แบบ นี่คือเหตุผลว่าทำไมองค์กรขนาดใหญ่ และแม้กระทั่งบริษัทขนาดกลางจึงทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาล เพื่อตั้งหน่วยงานด้านการออกแบบ (บางครั้งเรียกว่าแผนกสร้างสรรค์ หรือ แผนกพัฒนานวัตกรรม) และมักพบว่ามันคุ้มค่าแก่การลงทุน อีกทั้งยังเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวอีกด้วย หลายคนสงสัยว่าบริษัทเหล่านี้เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์เป็นมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างไร และต้องใช้ทักษะและความรู้แบบไหน การชุมนุมทางความคิดในครั้งนี้จึงนำเสนอแนวทางที่บริษัทชั้นนำใช้ ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้งแนวทางในการบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/symposium/creativitiesunfold/index_07-th.html
About Speaker
Garrick Jones
Creative Business Enabler / Partner, The Ludic Group.He has worked with teams to develop and launch collaborative..


Related Videos TAG