[ตอนที่ 4] การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม,งานบรรยาย(17-2-2550)
Viewed : 1,940
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 9 years ago
Detail : งานบรรยาย การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม เวลา 17 กุมภาพันธ์ 2550 | 11:00-13:00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร ภัทรพล จันทร์คำ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบร่วมกับ Material ConneXion® Bangkok จัดการบรรยายในหัวข้อ “การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยมีวิทยากรคือ ภัทรพล จันทร์คำ อาจารย์ประจำภาควิชาการ ออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และที่ปรึกษาด้านวัสดุและกระบวนการผลิตประจำ Material ConneXion® Bangkok การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่ใช้วัสดุธรรมชาติ วัสดุปลอดสารพิษ วัสดุรีไซเคิล และวัสดุเหลือใช้เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการเลือกใช้วัสดุ วิธีการออกแบบ กระบวนการผลิต การตลาดและการสร้างแบรนด์ ไปจนถึงการประเมินผลิตภัณฑ์ในทุกช่วงอายุการใช้งาน ในการบรรยายครั้งนี้ นักออกแบบและผู้ผลิตจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และนำไปปฏิบัติจริงเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เราอยู่ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/events.php?lang=th&act=view&id=102
About Speaker
ภัทรพล จันทร์คำ
อาจารย์ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี..


Related Videos TAG