[ตอนที่ 2] CU 2011, Uday Dandavate, The Power of Co-creation (1-10-2554)
Viewed : 1,477
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : งานบรรยาย นวัตกรรมจากการออกแบบ Design is Innovation เวลา 1 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Uday Dandavate พบนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำศาสตร์ความรู้หลากสาขามาบริหารจัดการและก่อเกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิดและกระบวนการผลิตแนวทางใหม่ที่เป็นทั้งโอกาสทางธุรกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2011/
About Speaker
Uday Dandavate
Founder and CEO of SonicRim.Uday Dandavate, founder and CEO of SonicRim, a global design research company engaged..


Related Videos TAG