[ตอนที่ 3] อนาคตของนักวิชาชีพด้านความรู้,งานเสวนา(15-2-2550)
Viewed : 728
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : เสวนาโดย ดร. โฮเซ่-มารี กริฟฟิธส์ คณบดีและศาสตราจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธ แคโรไลน่า แอต แชปเพิล ฮิลล์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
About Speaker
Dr.José-Marie Griffiths
Dean and Professor of the School of Information and Library Science at the University of North Carolina at Chapel..


รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช..


Related Videos TAG