[ตอนที่ 3] Carlin Trend Book ถอดรหัสเทรนด์ยุโรป,งานสัมมนา(19-1-2551)
Viewed : 724
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : งานสัมมนา Carlin Trend Book ถอดรหัสเทรนด์ยุโรป เวลา 19 มกราคม 2551 | 09:30-16:45 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร David Landart TCDC ได้เล็งเห็นความสำคัญของเทรนด์ในการส่งเสริมธุรกิจจึงได้จัดหา “Trend Book” ไว้บริการแก่สมาชิกหลายเล่มด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ Carlin Trend Book ในการนี้ TCDC จึงได้จัดอบรมการใช้หนังสือเทรนด์ของบริษัท คาร์แลง อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การใช้หนังสือเทรนด์และนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนได้ทราบแนวโน้มความนิยมที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2008/09 การอบรมนี้เหมาะสำหรับนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ และนักศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/events.php?lang=th&act=view&id=154
About Speaker
David Landart
Asia Sales Director of Carlin International.


Related Videos TAG