[ตอนที่ 4] Library 2.0: จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้จริง,งานสัมมนา(14-6-2550)
Viewed : 539
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : ห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้พัฒนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี Library 2.0 มาประยุกต์ใช้กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จนประสบความสำเร็จ จึงประสงค์จะเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวออกไปสู่บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ ตลอดจนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยการจัดสัมมนาเรื่อง “Library 2.0: จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้จริง” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดใหม่ๆ ทันต่อความก้าวหน้าในวิทยาการที่เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อการพัฒนางานวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต
About Speaker
ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
นักวิชาการอิสระ การศึกษาปริญญาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลน่า ชาเปลฮิลล์ ก่อนหน้..


Related Videos TAG