[ตอนที่ 3] โครงการความร่วมมือในการออกแบบระหว่างประเทศไทยและสวีเดน,งานสัมมนา(16-6-2550)
Viewed : 847
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องวิธีดำเนินโครงการซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสอนการออกแบบสองแห่ง ข้อดีและอุปสรรคในการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและนักศึกษาจากลุนด์ ยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งต้องพึ่งพาอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ทางไกลในการสื่อสารระหว่างกัน ตลอดจนวิธีจัดการกับความยากลำบากในการค้นหาความสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบและความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค
About Speaker
ภัทรพล จันทร์คำ
อาจารย์ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี..


Related Videos TAG