[ตอนที่ 2] การสร้างนวัตกรรมกับโลกสารสนเทศยุคใหม่,งานเสวนา(4-08-2554)
Viewed : 653
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : ร่วมเรียนรู้ทุกระบบงานของห้องสมุดและการบริการสารสนเทศในปัจจุบัน ไขกลวิธีการนำเสนอข้อมูลที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีสื่อสารล้ำสมัย และททำความเข้าใจกับตัวแปรสำคัญอื่นๆ ในกระบวนการทำงาน ก่อนนำไปต่อยอดในการทำงานและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คุณสมพงศ์ หุตะจูฑะ นักวิทยาศาสตร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร นักจัดการความรู้อาวุโส ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ
About Speaker
สมพงศ์ หุตะจูฑะ
นักวิทยาศาสตร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่..


เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร
นักจัดการความรู้อาวุโส ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..


Related Videos TAG