[ตอนที่ 1] CU 2011, Cameron Sinclair, Architecture for Humanity (2-10-2554)
Viewed : 1,696
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : ลงมือเปลี่ยนโลก How to design impact เวลา 2 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Cameron Sinclair เรียนรู้กระบวนการระดมความคิดสร้างสรรค์ที่เดินทางสู่การสังคราะห์องค์ความรู้เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการ คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่โดดเด่นและสามารถยืนหยัดท่ามกลางผู้ประกอบการเกิดใหม่อีกจำนวน มหาศาลด้วยการเอื้ออำนวยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2011/
About Speaker
Cameron Sinclair
Cameron Sinclair is the co-founder and Chief Eternal Optimist at Architecture for Humanity, a charitable organiza..


Related Videos TAG