[ตอนที่ 3] Creativities Unfold, Bangkok 2008 หัวข้อ Business บริหาอย่างสร้างสรรค์,การชุมนุมทางความคิดประจำปี(4-10-2551)
Viewed : 541
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : Business บริหาอย่างสร้างสรรค์ เวลา 4 ตุลาคม 2551 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Altay Sendil, Nina Wang, ณัทธร รักษ์ชนะ, ดวงฤทธิ์ บุนนาค การผนึกกำลังของสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และผู้บริหารธุรกิจหลายแขนงจากทั่วโลกจะมาร่วมเป็นวิทยากรในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนนานาทัศนะที่มีต่อองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 3 ประการ อันได้แก่ ธุรกิจ คน และวัฒนธรรม ซึ่งความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ประกอบสำคัญทั้ง 3 ประการนี้ นับเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันและอยู่รอดในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการแปรสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.creativitiesunfold.com/cu2008/th/index.html
About Speaker
Altay Sendil
Altay Sendil blends the disciplines of industrial design and qualitative human factors research on numerous desig..


Nina Wang
Nina Wang is a human factors researcher at IDEO and an interpreter by nature. Her childhood became her first ethn..


ณัทธร รักษ์ชนะ
หนึ่งในผู้ริเริ่มและก่อตั้งบริษัท KarmaKamet ณัทธร รักษ์ชนะ จบการศึกษาจากวิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร และการออกแบ..


ดวงฤทธิ์ บุนนาค
ผู้ก่อตั้งบริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค อาร์คิเทค จำกัด ดวงฤทธิ์ บุนนาคเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยเริ่มต้นค้นหาตัวเองในฐาน..


Related Videos TAG