[ตอนที่ 5] วัสดุไทย: ภูมิปัญญาท้องถิ่นแถบภาคเหนือตอนล่าง,งานเสวนา(30-9-2553)
Viewed : 1,905
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุในแถบภาคเหนือตอนล่างอันประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร อุทัยธานี ตากและพิจิตร ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำวัสดุท้องถิ่นที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและดํารงไว้ซึ่งคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ รวมทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนของตนได้อย่างเข้มแข็งอีกด้วย
About Speaker
รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร..


ชายงาม มีสุขแสงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทบานาน่า โพรดักส์ ดีไซน์ ผู้จัดการ Banana Business Registered Ordinary Partnership..


อุปทาน จิกิตศิลปิน
วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์หนังนกกระจอกเทศ จังหวัดนครสวรรค์ ..


ดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร
นักวิจัยและพัฒนาวัสดุของ Material ConneXion® Bangkok (MCB) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)..


Related Videos TAG