[ตอนที่ 3] CU 2011, Dr. Dennis Hong, From Odin to DARwin: Robot Evolution by Intelligent Design (1-10-2554)
Viewed : 1,269
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 6 years ago
Detail : งานบรรยาย นวัตกรรมจากการออกแบบ Design is Innovation เวลา 1 ตุลาคม 2554 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร Dennis Hong พบนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำศาสตร์ความรู้หลากสาขามาบริหารจัดการและก่อเกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิดและกระบวนการผลิตแนวทางใหม่ที่เป็นทั้งโอกาสทางธุรกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2011/
About Speaker
Abie Abdillah
Product designer material that is already considered classic, Abie’s goal is to create contemporary look and exp..


Related Videos TAG