[ตอนที่ 3] เบิกทาง SMEs ตีตลาดสีเขียว,งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ(24-2-2554)
Viewed : 1,506
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 9 years ago
Detail : งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เบิกทาง SMEs ตีตลาดสีเขียว เวลา 24 กุมภาพันธ์ 2554 | 10:30-18:00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์, ดร.เปรมฤดี กาญจนปิยะ, กิตติภณ วงศ์สิริโสภณ, ปฐม ชัยพฤกษทล การสัมมนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก่อนก้าวสู่ตลาดในยุคเศรษฐกิจสีเขียว โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดสีเขียว และความสำคัญของการส่งเสริมตลาดสินค้าสีเขียว พร้อมระบบการจัดการในการก้าวสู่ตลาดสีเขียว ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งยังมุ่งสร้างความเข้าใจในเรื่องฉลากสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียว) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด และที่สําคัญยังช่วยเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/events.php?lang=th&act=view&id=350
About Speaker
ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)..


ดร.เปรมฤดี กาญจนปิยะ
นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)..


กิตติภณ วงศ์สิริโสภณ
กรรมการผู้จัดการบริษัทไบโอไบรท์(ประเทศไทย)จำกัด..


ปฐม ชัยพฤกษทล
นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP)..


Related Videos TAG