[ตอนที่ 1] CU 2008, Jaime Salm, Design: Bridging the Gap between Sustainability and Business(5-10-2551)
Viewed : 1,053
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : People คนต้นคิด เวลา 5 ตุลาคม 2551 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร Jaime Salm การผนึกกำลังของสุดยอดนักคิด นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และผู้บริหารธุรกิจหลายแขนงจากทั่วโลกจะมาร่วมเป็นวิทยากรในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนนานาทัศนะที่มีต่อองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 3 ประการ อันได้แก่ ธุรกิจ คน และวัฒนธรรม ซึ่งความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ประกอบสำคัญทั้ง 3 ประการนี้ นับเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันและอยู่รอดในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการแปรสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2008/
About Speaker
Jaime Salm
Jaime Salm is re-imagining the meaning of 21st century urban cool. The founder and artistic head of the two-year-..


Related Videos TAG