[ตอนที่ 5] ทรัพย์สินทางปัญญากับการออกแบบผลิตภัณฑ์,งานบรรยาย(28-1-2552)
Viewed : 956
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : เราก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 มาพร้อมๆ กับการทวีความสำคัญอย่างก้าวกระโดดของทรัพย์สินทางปัญญา จากการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของ World Economic Forum สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับที่หนึ่งเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน โดยมีปัจจัยที่สำคัญคือ “สาธารณูปโภคทางความคิด” ที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการทำวิจัยและพัฒนา และการผลักดันเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง
About Speaker
มยุรี พันธุ์ชื่น
ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา


ชุมพิชัย สวัสดิ์-ชูโต
อดีตผู้อํานวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา


ประกาศิต สุทธิกุล
นักวิชาการพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการป้องปราม สำนักงานป้องปรามการการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา..


Related Videos TAG