[ตอนที่ 4] COOPERATION: Design for Disasters Relief,งานเสวนา(23-11-2553)
Viewed : 1,455
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 9 years ago
Detail : งานเสวนา COOPERATION: Design for Disasters Relief เวลา 23 พฤศจิกายน 2553 | 18:00-20:00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร ธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์, ปรีดา คงแป้น TCDC จัดงานเสวนาระดมความคิดเพื่อการทำงานร่วมกัน “COOPERATION : Design for Disasters Relief” หรือ “การออกแบบเพื่อฟื้นฟูเหตุภัยพิบัติ – การทำงานร่วมกัน” ขึ้นในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน อันเป็นการสืบเนื่องจากการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายจากภัยพิบัติโดย OPEN FORUM ในงานเสวนาระดมความคิดครั้งนี้ ตัวแทนทำงานในแต่ละส่วนจะแจกแจงรายละเอียดในเชิงลึก โดยเริ่มวางแผนแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละหน่วยงานที่สนใจมีส่วนร่วมในโครงการ “การออกแบบเพื่อฟื้นฟู เหตุภัยพิบัติ” โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สมาคมสถาปนิกสยาม และชุมชนไท รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/events.php?act=view&id=333&lang=th
About Speaker
ธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์
เลขาธิการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์..


ปรีดา คงแป้น
ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทและกรรมการสมัชชาปฏิรูป..


Related Videos TAG