[ตอนที่ 7] Creativity and Self-Reliance Craft Development in Asia,งานสัมมนา(9-06-2554)
Viewed : 816
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : งานสัมมนาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับสินค้าหัตถกรรมของชุมชน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง ไทย-องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เพื่อสร้างผลผลิตทางทรัพย์สินทางปัญญา และตราสินค้าให้กับชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวข้อของงานสัมมนาในครั้งนี้ คือ ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนางานหัตถกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
About Speaker
Professor MP Ranjan
A Head of NID Center for Bamboo Initiatives and also a principal designer and faculty member of NID


Fabrice Mattei
As a representative of World Intellectual Property Organization


กรกต อารมย์ดี
เจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล..


Joshua Simanjuntak
Visionary Indonesian designer who formerly trained as an artist, then turned to designer who specializes in Furni..


Abie Abdillah
Product designer material that is already considered classic, Abie’s goal is to create contemporary look and exp..


Related Videos TAG